โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798


บุคลากร

พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์

ผู้รับอนุญาค

พ.อ.หญิงนิศากร บุญชรัตน์

ผู้จัดการ

นางจุรีรัตน์ มากบุญ

ผู้อำนวยการ

นางสาวรัฎฐาธิป นิลสังข์

รองผู้อำนวยการ

นางสาวดวงแก้ว หนูศรีแก้ว

ธุรการ

บุคคลากรครู

เตรียมอนุบาล

นางณันทิญา เกษาคม

ผู้ดูแลเด็ก

นางกนกกาญจน์ คงคต

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรวรรณ ปิยะปานันท์

ผู้ดูแลเด็ก -

นางสาวนันทนัช นิลสดใส

ผู้ดูแลเด็ก -

อนุบาล 1

นางสาวจิราพร เรืองศรี

ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางปิยะนันท์ หาดเบ็ญจา

ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางจุฑารัตน์ ศรีสังข์

ครูประจำชั้น อนุบาล 1

อนุบาล 2

นางอุไรวรรณ บรรพบุรุษ

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางวิไลภรณ์ ฮะทะโชติ

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

อนุบาล 3

นางกรกมล สุสังวุโฒ

ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวนิตยา อินทรภูมิ

ครูประจำชั้น อนุบาล 3

พี่เลี้ยง/บุคคลากรอื่น ๆ

นางนลินี จันทบูลย์

- ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชุลีกร อำพันกาญจน์

- ครูพี่เลี้ยง

นางสาวภัทรสุดา นิลสังข์

- ครูพี่เลี้ยง

นางประดิษฐา อ่อนคู

แม่ครัว

นางสาวจารุณี ขนาบแก้ว

แม่บ้าน