โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564   12 มกราคม 2564

  เปิดรับนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3  

                อายุ    2  -  6  ขวบ 

  เอกสารหลักฐาน

            - สำเนาสูติบัตร                     1 ฉบับ

            - สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก,บิดา,มารดา)  อย่างละ   1  ฉบับ

            - สำเนาบันทึกรับวัคซีน (เล่มสีชมพู)     1   ฉบับ

            - รูปถ่าย 1 นิ้ว    จำนวน  3  รูป

  รับใบสมัครและยื่นหลักฐานได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียน          โทร.077-206798

  ดาวน์โหลดไฟล์