โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 230 หมู่.5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทร.077-206798

ประมวลภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ : 2020-11-05
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคใต้
รายละเอียด :

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนำนักเรียนอนุบาล ๒-๓ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และประสบการณ์ เรียนรู้ฐานการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล เรียนรู้การเลี้ยงกบ เรียนรู้นิทรรศการงานศิลปาชีพ เรียนรู้นิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ จำนวน ๑๓๗ คน